» Polityka prywatności

Kontakt

 • TAPICO Hurtownia Tapicerska
  43-332 Pisarzowice,
  ul. Nektarowa 1
  www.tapico.pl ; biuro@tapico.pl
  NIP: 9372505333
 • E-mail:biuro@tapico.pl
 • Telefon724 511 523
  730 511 523
  731 511 523
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 18.00

Polityka prywatności


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu Internetowego jest Przedsiębiorca Daniel Mleczko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAPICO Daniel Mleczko,  z siedzibą w Pisarzowicach (43-332) przy ul. Nektarowej 1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9372505333, REGON 360274840.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).
3. Podczas składania zmówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Klienta. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie checkboxu przez Klienta.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
5. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień w tym wystawienia faktury oraz, w zależności do decyzji Klienta, mogą być one przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowej.
6. Sklep Internetowy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych
1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tapico.pl lub też pisemnie na adres: TAPICO Daniel Mleczko,  43-332 Pisarzowice, ul. Nektarowa 1. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia. 
c) W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Przedsiębiorcami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

Przejdź do strony głównej

Aktualności